ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านมาตรฐานและก็การจัดการป่าดงแลกมุมมองในเวทีพูดคุยเหตุการณ์การจัดการป่าอย่างยั่งยืน

ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านมาตรฐานและก็การจัดการป่าดงแลกมุมมองในเวทีพูดคุยเหตุการณ์การจัดการป่าอย่างยั่งยืน และก็เสนอบทเรียนการช่วยส่งเสริมมาตรฐานป่าดงในประเทศไทย

เวทีเปลี่ยนนี้จัดขึ้นโดยมีเป้าประสงค์เพื่อเตรียมตัวให้กับผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวเนื่องข้างในห่วงโซ่ค่าสินค้าจากป่าดง สำหรับการไปสู่มาตรฐานการยืนยันการจัดการป่าดง (Sustainable Forest Management Certification) รวมทั้งมาตรฐานการันตีห่วงโซ่การควบคุมสินค้าจากไม้ (Chain of Custody Certification)

ตอนวันที่ 20 เดือนเมษายน 2565 ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา ทางรีคอฟ เมืองไทย ร่วมกับหน่วยงานกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wildlife Fund – WWF) ที่ทำการเมืองไทย ร่วมจัดเวทีแลกศึกษาออนไลน์ผ่านวงสนทนา 2 หัวข้อ มี

“เหตุการณ์และก็แนวทางของการจัดการป่าอย่างยั่งยืน แล้วก็การสนับสนุนมาตรฐานป่าดงในประเทศไทย”
“บทเรียนรวมทั้งประสบการณ์ของการดำเนินการของทุกภาคส่วนสำหรับการสนับสนุนรวมทั้งส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้เข้าถึงการยืนยันมาตรฐานป่าดง”
เวทีเปลี่ยนนี้จัดขึ้นโดยมีเป้าประสงค์เพื่อเตรียมพร้อมให้กับผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวเนื่องข้างในห่วงโซ่ค่าสินค้าจากป่าดง สำหรับเพื่อการไปสู่มาตรฐานการยืนยันการจัดการป่าดง (Sustainable Forest Management Certification) แล้วก็มาตรฐานการันตีห่วงโซ่การควบคุมสินค้าจากไม้ (Chain of Custody Certification) เพื่อสร้างความมั่นใจในทางกิจการค้าระหว่างชาติ สร้างคุณประโยชน์ทางการรักษาระบบนิเวศแล้วก็สภาพแวดล้อม ตลอดจนคิดถึงสังคมและก็วัฒนธรรมในเขตแดน ผลักดันคุณภาพชีวิตรวมทั้งสิทธิของชุมชนแคว้นสำหรับการจัดแจงป่าดงอย่างยั่งยืนอีกทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งสภาพแวดล้อม โดยมีมุมมองวิทยากรจากภาคส่วนต่างๆในวงสนทนาได้เอ่ยถึงข้อความสำคัญที่เกี่ยว

“แผนการป่าดงของเมืองไทยได้เพิ่มมิติทางด้านเศรษฐกิจรวมทั้งสังคมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สากลสำหรับในการลดการสูญเสียพื้นที่ป่า ตั้งแต่พุทธศักราช 2535 แต่ว่ามีข้อกำหนดเรื่องขาดฐานข้อมูลป่าดงในระดับประเทศ แล้วก็คำจำกัดความของ “พื้นที่ป่าและก็พื้นที่สีเขียว” มีไม่เหมือนกันจากความหมายที่ใช้ในระดับโลก สำหรับในการการันตีมาตรฐานใประเทศไทยปัจจุบันนี้เป็นมาตรฐาน Forest Stewardship Council ทั้งสิ้น ปริมาณ 34 ราย เป็น ยางพารา สูงที่สุด แม้การขอรับรองมาตรฐานมีความสลับซับซ้อน แม้กระนั้นจะช่วยเพิ่มอำนาจการเจรจาต่อรองทางการตลาดให้กับเกษตรกร และก็ในระยะยาวกำเนิดความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อมสำหรับเพื่อการจัดแจงป่าดงของประเทศ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขวัญชัย ดวงสโผลงพร คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณไพรศรี สุดจิตสุดใจร์ หัวหน้ากองสนับสนุนมาตรฐานสวนยาง การยางที่เมืองไทย (กยท.) ได้เสริมมุมมองกยท.ว่า “กยท. มีหน้าที่ส่งเสริมเกษตรกรสวนยางให้ไปสู่การยืนยันมาตรฐานได้ ดังเช่น ให้ความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการสวนยางที่ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคมและก็สภาพแวดล้อม ส่งเสริมงบประมาณการปลูกแทนยางเดิม เกื้อหนุนงบประมาณการพัฒนาผลิตผล ให้ผลประโยชน์แก่เกษตรกรเกษตรกรยาง ส่งเสริมการจับกลุ่มเกษตรกร และก็ค้นหาวิถีทางตลาดเพื่อรองรับผลิตผลที่ตามมาตรฐาน รวมทั้งปรับปรุงพนักงานของกยท.เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยได้อย่างเต็มเปี่ยม”